Montessori

Montessori

 

Ekorren är en montessoriinspirerad förskola. Montessori är ett pedagogiskt förhållningssätt som tillvaratar

barns inneboende upptäckarglädje och lust att lära. Utgångspunkt i pedagogiken är barns potential och

möjlighet att utvecklas på sina egna villkor och i sin egen takt. Montessoripedagogerna är därför mycket

lyhörda för och uppmärksamma på barnens individuella utveckling, nyfikenhet och intressen. En

grundtanke är också att barn strävar efter att bli självständiga. De uppmuntras till att klara att göra saker på

egen hand vilket, när de lyckas, stärker deras självkänsla och vilja att lära sig mer.

 

I förskolemiljön finns ett gediget pedagogiskt montessorimaterial genom vilket barnen utforskar och

inhämtar kunskap om sin omgivning. För de små barnen handlar det framförallt om praktiska och

sinnestränande aktiviteter. För de äldre barnen täcker det även in djur och natur, matematik, samhälle,

språk och kultur. Det är ett sinnrikt utformat och mycket genomtänkt pedagogiskt material som t.ex. gör

abstrakta saker som siffror, räknesätt och ordklasser konkreta genom att använda sinnen som lukt, känsel

och hörsel.


Kunskap och omtanke om djur och natur är viktiga delar i montessoripedagogiken. Därför får barnen bland

annat odla, återvinna och följa årstidernas växlingar i natur och djurliv under hela året.